تعبیر خوابسرگرمیعمومیویژه

تعبیر خواب آفتابه آبدستان

تعبیر خواب جامع و کامل آفتابه (آبدستان)

تعبیر خواب آفتابهتعبیر خواب آفتابه

تعبیر خواب آفتابه چیست ؟

محمدبن سیرین گوید:

آفتابه در خواب، زن خادمه بود، یا کنیزک، که چراغ خانه بدو تسلیم کنند. بعضی از معبران گفته اند: آفتابه خادمه قومی بود، که آن قوم به طاعت او گردند و از معصیت پرهیز کنند. اگر بیند که آفتابه نو داشت، یا کسی بدو داد، دلیل کند که وی خادمه یا کنیزکی حاصل شود. اگر بیند که آفتابه بشکست، دلیل بود که خادمه یا کنیزک بیمار گردد و یا بمیرد. اگر بیند که آفتابه او ضایع گردد، دلیل که خادمه یاکنیزک وی بگرزید، یا از او جدا شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

آفتابه در خواب بر نه وجه بود.

اول: زن،

دوم: خادم،

سوم: کنیزک،

چهارم: قوام، استواری و پایداری

پنجم: تن. بدن اندام،

ششم: عمر زیاد،

هفتم: مال و نعمت،

هشتم: خیر و برکت،

نهم. راحت زنان.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

در قدیم که برده داری مرسوم بود و افراد متمکن کنیز و غلام نگهداری می کردند آفتابه به کنیز و غلام و بیشتر به کنیزک تعبیر می شد و لی اکنون که برده داری مرسوم نیست می توان آفتابه را به خدمتکار خانه نسبت داد که این نیز تاویلی پسندیده نیست. معبران گذشته نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند که آفتابه ای نو و تازه در خانه دارد کنیزکی به او هدیه می شود یا از بازار می خرد و چنانچه مشاهده کرد آفتابه اش شکسته است خدمتکار و کنیزش بیمار می شود. آفتابه وسیله ای است برای انتقال آب از حوض یا آبگیر به نقطه ای دورتر از محل استقرار آب پس هر نوع وسیله ای که بتواند جوابگوی این نیاز باشد یاری دهنده و کمک رساننده است. چه خادم خانه باشد چه بانوی خانه و چه فرزند بیننده خواب. با این تعریف چنانچه آفتابه ای در خواب دیدیم با مراجعه به موقعیتی که در محیط خانواده داریم می توانیم قیاس کنیم که به چه کسی برمی گردد.


(1) تعبیر خواب آفتابه پر از آب - دیدن آفتابه دستشویی و آفتابه قرمز در خواب چه تعبیری دارد - دعا سایت
تعبیر خواب آفتابه پر از آب - دیدن آفتابه دستشویی و آفتابه قرمز در خواب چه تعبیری دارد - دعا سایت


(2) تعبیر خواب آفتابه تعبیر خواب آفتابه ابن سیرین و امام صادق تعبیر خواب آفتابه مسی - نایریکا
تعبیر خواب آفتابه تعبیر خواب آفتابه ابن سیرین و امام صادق تعبیر خواب آفتابه مسی - نایریکا


(3) تعبیر خواب آفتابه تعبیر خواب آفتابه و معنای دیدن آفتابه در خواب از نظر معبران
تعبیر خواب آفتابه تعبیر خواب آفتابه و معنای دیدن آفتابه در خواب از نظر معبران


(4) تعبیر خواب آفتابه - آسای
تعبیر خواب آفتابه - آسای


(5) کامل ترین مرجع تعبیر خواب آفتابه از دید 3 عالم بزرگ تعبیر خواب ایران و جهان
کامل ترین مرجع تعبیر خواب آفتابه از دید 3 عالم بزرگ تعبیر خواب ایران و جهان


(6) تعبیر خواب آفتابه پلاستیکی ، معنی دیدن آفتابه پلاستیکی در خواب های ما چیست - فال و خواب
تعبیر خواب آفتابه پلاستیکی ، معنی دیدن آفتابه پلاستیکی در خواب های ما چیست - فال و خواب


(7) تعبیر خواب آبدستان آفتابه و خوردن آب آفتابه درخواب
تعبیر خواب آبدستان آفتابه و خوردن آب آفتابه درخواب


(8) تعبیر خواب ایران حافظ تعبیر خواب آفتابه
تعبیر خواب ایران حافظ تعبیر خواب آفتابه


(9) دیدن آفتابه در خواب چه تعبیری داردتعبیرخواب آفتابه ساعدنیوز
دیدن آفتابه در خواب چه تعبیری داردتعبیرخواب آفتابه ساعدنیوز


(10) تعبیر خواب دیدن آفتابه ، معنی دیدن آفتابه در خواب های ما چیست - فال و خواب
تعبیر خواب دیدن آفتابه ، معنی دیدن آفتابه در خواب های ما چیست - فال و خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × پنج =

دکمه بازگشت به بالا