تعبیر خوابسرگرمیعمومیویژه

تعبیر خواب آلو

تعبیر خواب میوه آلو

تعبیر خواب آلوتعبیر خواب آلو

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن آلو ومیوه هایی دیگر تعلق به خوشدلی دارد

محمد بن سیرین گوید:

اگر در خواب آلوسرخ و سیاه را به وقت خود بیند، دلیل بر مال و خواسته بود و آلوی زرد، دلیل بیماری است. اگر بیند که آلوی زرد یا سرخ و سیاه که به طعم شرین بود فراگرفت، یا کسی بدو داد و بخورد، دلیل که به قدر آن مال و خواسته بیابد. اگر بیند آلوی زرد خورد و وقت آن نبود، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت و خصومت بود اگر به طعم ترش بهتر بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

آلو دیدن در خواب اگر سرخ و سیاه باشد مال و ثروت و پول است تعداد آن به مقدار پولی که به دست می آورید مربوط می شود چه اگر ببینید که مثلا یک وانت پر از آلو دارید پولی هنگفت به دست می آورید اما آلوی زرد در خواب خوب نیست چون نشانی از بیماری و رنجوری استخوردن آلو اگر در فصل آن باشد و به دهان خوش طعم و شیرین بیاید نیکو است و این را می گوید که شادکام می شوید و توفیق حاصل می کنید . چنانچه درفصل نباشد و به دهان بد طعم بیاید غم و اندوه است و خبر از گرفتاری می دهد . آلوی ترش عشق است و نوعی برخورد عاطفی حاد .

آنلی بیتون مى‏گوید:

1ـ دیدن آلوهای نارس و کال در خواب ، نشانه عدم آسودگی خود و نزدیکان است.

2ـ دیدن آلوهای رسیده در خواب ، علامت به دست آوردن موقعیتهایی شادی بخش است که مدتی کوتاه از آن بهره خواهید برد.

3ـ خوردن آلو در خواب ، نشانه آن است که با دیگران تفریحات زودگذری را تجربه خواهید کرد.

4ـ چیدن آلو در خواب ، نشانه رسیدن به آرزوهایی است که با ثبات و همیشگی نیست.

5ـ اگر خواب ببینید از روی زمین آلو جمع می کنید ، علامت آن است که ناچار خواهید پذیرفت آرزوهایتان برآورده نخواهد شد و زندگی انسان تنها راحتی و آسودگی نیست بلکه سختی و اندوه نیز جایی ویژه در زندگی انسانها دارد.


(1) تعبیر خواب آلو تعبیر خواب آلو و معنای دیدن آلو در خواب از نظر معبران
تعبیر خواب آلو تعبیر خواب آلو و معنای دیدن آلو در خواب از نظر معبران


(2) تعبیر خواب آلو و خوردن آلو - دیدن آلو زرد و سیاه در خواب نشانه چیست - دعا سایت
تعبیر خواب آلو و خوردن آلو - دیدن آلو زرد و سیاه در خواب نشانه چیست - دعا سایت


(3) تعبیر خواب آلو بخارا ، معنی دیدن آلو بخارا در خواب های ما چیست - فال و خواب
تعبیر خواب آلو بخارا ، معنی دیدن آلو بخارا در خواب های ما چیست - فال و خواب


(4) تعبیر خواب آلوچه سبز ابن سیرین ، حضرت یوسف و امام صادق و منوچهر مطیعی - فال و خواب
تعبیر خواب آلوچه سبز ابن سیرین ، حضرت یوسف و امام صادق و منوچهر مطیعی - فال و خواب


(5) تعبیر خواب درخت آلو ، معنی دیدن درخت آلو در خواب های ما چیست - فال و خواب
تعبیر خواب درخت آلو ، معنی دیدن درخت آلو در خواب های ما چیست - فال و خواب


(6) کامل ترین مرجع تعبیر خواب آلو از دید 4 عالم بزرگ تعبیر خواب ایران و جهان
کامل ترین مرجع تعبیر خواب آلو از دید 4 عالم بزرگ تعبیر خواب ایران و جهان


(7) تعبیر خواب آلو - خوردن یا چیدن آلو در خواب
تعبیر خواب آلو - خوردن یا چیدن آلو در خواب


(8) تعبیر خواب آلو - بهترین پاسخ
تعبیر خواب آلو - بهترین پاسخ


(9) تعبیر خواب آلوچه ، معنی دیدن آلوچه در خواب های ما چیست - فال و خواب
تعبیر خواب آلوچه ، معنی دیدن آلوچه در خواب های ما چیست - فال و خواب


(10) دیدن آلو درخواب چه تعبیری دارد تعبیرخواب آلو ساعدنیوز
دیدن آلو درخواب چه تعبیری دارد تعبیرخواب آلو ساعدنیوز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − 2 =

دکمه بازگشت به بالا