تعبیر خوابسرگرمیعمومیویژه

تعبیر خواب آیینه

تعبیر خواب جامع و کامل در مورد دیدن آیینه

تعبیر خواب آیینهتعبیر خواب آیینه

محمد بن سیرین گوید: آیینه در خواب جاه و ولایت بود. اگر بیند که آیینه به کسی داد، دلیل کند ه مال و متاع خویش پیش کسی نهد. اگر بیند که در آیینه سیمین نگاه می کرد، دلیل که ازحرمت و جاه خویش کراهت بیند، زیرا که معبران آیینه سیمین رامکروه بینند و دانند.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر مردمی در آیینه آهنین همی نگرد، دلیل بود که اگر زن وی حامله بود، پسر آورد که به همه چیزها مانند پدر بود. اگر زن بیند که در آیینه می نگریست و آبستن بود، دلیل که دختری آورد که به همه چیزها مانند مادر بود و اگر زن آبستن نباشد، دلیل است شوهر او را طلاق دهد و زن دیگر بخواهد و آن زن شوهری دیگر کند.

اگر پسر بیند که در آیینه نظر می کرد، دلیل است او را برادری آید و اگر دختری نگاه کند، وی را خواهر آید و اگر پادشاه یا عاملی نکاه کند،معزول شود و ولایت از دست او برود و کسی دیگر به جای او نشیند.

جابر مغربی گوید: روی نیکو در خواب،اگر در آیینه دید، چون معروف بود پادشاه بود واگر معروف نباشد، تاویل نیک و بدهر چه دیده باشد به ایینه باز گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن آیینه به خواب شش وجه بود. اول: زن، دوم: پسر، سوم: جاه و فرمان، چهارم: یار و دوست، پنجم: انباز، ششم: کار روشن. اگر مردی غریب آیینه در خواب بیند، دلیل که زن خواهد و بزرگی یابد و اگر دختر بیند دلیل است شوهر خواهد و بر شوهر عزیز و گرامی بود. اگر بیند که مردی مجهول آیینه بدو داد و در وی نگریست، دلیل کند که به دیدن دوست غائب، شادمان شود.

لوک اویتنهاو می گوید :

آئینه : خبرهای ناخوشایند ، اتفاقات شوم

شکستن آثینه : با امیدهای خود خداحافظی کنید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است. نگریستن در آینه خوب است چنان چه بیننده خواب خودش را ببیند.

اگر بیننده صورت خودش را ببیند خداوند به او پسری عنایت می فرماید و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود می رسد و این فرزند غالبا باید پسر باشد. اگر زنی چهره خودش را در آینه ببیند خداوند به او دختری عنایت می فرماید یا از جانب فرزند به او سود می رسد و محبتی چشمگیر می شود.

اگر آینه داشتید و آن را در عالم خواب به دیگری دادید نشان آن است که از مال خود بذل می کنید یا موجباتی فراهم می آورید که دیگری به درآمد و پول خوبی می رسد.

چنان چه آینه ای که دارید قاب نقره داشته باشد بی حرمت می شوید زیرا معبران اسلامی داشتن آینه نقره را مکروه دانسته اند.عده ای از معبران نگریستن در آینه را نشان غرور و خود خواهی می دانند. پنهان کردن آینه عیب پوشی خویش است.

امام صادق (ع) می فرماید اگر دختری در آینه نگاه کند شوهر می کند و نزد شوهر عزیز و گرامی می شود و چنان چه آن دختر ببیند که مردی بیگانه آینه ای به او می دهد و در چهره او نگاه می کند به دیدن دوستی غایب خشنود می گردد.

1ـ اگر خواب ببینید در آینه ای به خود می نگرید ، نشانه آن است که بیمار خواهید شد و رنج و درد زیادی تحمل خواهید کرد.

2ـ دیدن آینه شکسته در خواب ، علامت شنیدن خبر مرگ ناگهانی یکی از نزدیکان است.

3ـ دیدن دیگران در آینه ، نشانه آن است که دیگران برای رسیدن به منافع خود با شما رفتاری غیرمنصفانه خواهند داشت.

4ـ دیدن حیوانات در آینه ، نشانه نومید شدن و زیان مالی است.

5ـ اگر دختری ببیند آینه ای را می شکند ، علامت آن است که ازدواجی نامبارک خواهد داشت و همچنین روابط دوستانه ناموفق.

6ـ اگر دختری در خواب چهره رنگ پریده نامزد خود را در آینه ببیند ، علامت آن است که خبر مرگ عزیزی را خواهد شنید. یا با پیمان شکنی نامزد خود روبرو خواهد شد. اما اگر چهره نامزد خود را شاداب ببیند ، نشانه آن است که عدم تفاهم و بیگانگی مدتی کوتاه به طول خواهد انجامید.

7-اگر زنی یک آینه در خواب ببیند ، نشانه آن است که بزودی با صحنه هایی غم انگیز روبرو خواهد شد.


(1) تعبیر خواب آینه
تعبیر خواب آینه


(2) تعبیر خواب آینه 17 نشانه شناسی دیدن آینه در خواب - مجله کسب و کار بازده
تعبیر خواب آینه 17 نشانه شناسی دیدن آینه در خواب - مجله کسب و کار بازده


(3) دیدن آینه در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب آینه ساعدنیوز
دیدن آینه در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب آینه ساعدنیوز


(4) تعبیر خواب آیینه تعیبر خواب آیینه شکسته و معنی خریدن آیینه
تعبیر خواب آیینه تعیبر خواب آیینه شکسته و معنی خریدن آیینه


(5) تعبیر خواب آینه تعبیر خواب آینه و معنای دیدن آینه در خواب از نظر معبران
تعبیر خواب آینه تعبیر خواب آینه و معنای دیدن آینه در خواب از نظر معبران


(6) تعبیر خواب آینه چیست دیدن آینه در خواب به چه معناست
تعبیر خواب آینه چیست دیدن آینه در خواب به چه معناست


(7) تعبیر خواب آینه تعبیر خواب آینه شکسته و دیدن تصویر در آینه ابن سیرین - ویکی ویو
تعبیر خواب آینه تعبیر خواب آینه شکسته و دیدن تصویر در آینه ابن سیرین - ویکی ویو


(8) تعبیر خواب آینه دیدن شکستن آینه ، خرید آینه در خواب از نظر معبران اسلامی
تعبیر خواب آینه دیدن شکستن آینه ، خرید آینه در خواب از نظر معبران اسلامی


(9) تعبیر خواب آینه از دیدگاه معبران غربی و اسلامی
تعبیر خواب آینه از دیدگاه معبران غربی و اسلامی


(10) تعبیر خواب آینه - 39 معنی مختلف برای دیدن آینه در خواب پاموه تعبیر خواب - روانشناسی
تعبیر خواب آینه - 39 معنی مختلف برای دیدن آینه در خواب پاموه تعبیر خواب - روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × چهار =

دکمه بازگشت به بالا