تعبیر خوابسرگرمیعمومیویژه

تعبیر خواب آهو

تعبیر خواب آهو ، تعبیر خواب جامع و کامل غزال

تعبیر خواب آهوتعبیر خواب آهو

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که آهو رافرا گرفت، دلیل که کنیزک خوب روی او را حاصل شود.
اگر بیند که گلوی آهو را ببرید، دلیل که دوشیزگی دختری را به برگیرد.
اگر بیند ه آهو را از قفا گلو ببرید، دلیل که با کنیزکی به خلاف شریعت مجامعت کند. اگر بیند که پوست آهو را بکند، دلیل که با زنی غریب زنا کند.
اگر بیند که پوست آهو همی خورد، دلیل که او را از زنی خوبروی مالی حاصل شود. اگر بیند که پوست آهو یا گوشت یا پیه او را عاید شد، دلیل کهم او را از زن مال رسد. اگر بیند که آهو را بکشت، دلیل که از قِبَل زن اندوهگین شود.

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که بی آن که گرد آهو رود، آهو بیفکند، دلیل کنیزکی یا زنی را دوشیزگی ببرد. اگر بیند که آهو وقت شکار بیفکند، دلیل که غنیمت یابد. اگر بیند ه آهو در خانه او بِمُرد، دلیل که از جهت زن، غم و اندوه به ا و رسد. اگر بیند که آهو را به سنگ یا تیز زد، دلیل که سخن ناسزا گوید زنی را.

جابر مغربی گوید: اگر بیند بچه آهو را گرفت یا کسی بدو داد، دلیل کند کمه وی زا از کمنیزکی فرزند آید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن آهو در خواب بر چهار وجه بود. اول: زن، دوم: کنیزک، سوم: فرزند، چهارم: منفعت از زنان.

1ـ دیدن آهو در خواب تعبیر خوبی دارد ، برای افراد جوان نشانه دوستی های پاک و عمیق است. برای افراد متاهل نشانه زندگی آرام و دور از دغدغه است.

2ـ اگر خواب ببینید آهو شکار کرده اید ، علامت آن است که در دست دشمن گرفتار خواهید شد و در اهداف خود شکست خواهید خورد.


(1) تعبیر خواب آهو ، زنده از حضرت یوسف و فرا بچه اهو داشتن و بره و غزال چیست - فال و خواب
تعبیر خواب آهو ، زنده از حضرت یوسف و فرا بچه اهو داشتن و بره و غزال چیست - فال و خواب


(2) دیدن آهو در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب آهو ساعدنیوز
دیدن آهو در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب آهو ساعدنیوز


(3) تعبیر خواب آهو از حضرت یوسف ، امام صادق و ابن سیرین و منوچهر مطیعی - فال و خواب
تعبیر خواب آهو از حضرت یوسف ، امام صادق و ابن سیرین و منوچهر مطیعی - فال و خواب


(4) تعبیر خواب آهو
تعبیر خواب آهو


(5) تعبیر آهو در خواب چیست دیدن آهو درخواب زن نشانه چه چیزی است
تعبیر آهو در خواب چیست دیدن آهو درخواب زن نشانه چه چیزی است


(6) تعبیر خواب آهو برای زن باردار ، معنی آهو برای زن باردار در خواب ما چیست - فال و خواب
تعبیر خواب آهو برای زن باردار ، معنی آهو برای زن باردار در خواب ما چیست - فال و خواب


(7) تعبیر خواب آهو، شکار کردن و فرار کردن آهو زخمی و بچه آهو مرده
تعبیر خواب آهو، شکار کردن و فرار کردن آهو زخمی و بچه آهو مرده


(8) تعبیر خواب آهو گرفتن تعبیر خواب آهوی مرده - تــــــــوپ تـــــــــاپ
تعبیر خواب آهو گرفتن تعبیر خواب آهوی مرده - تــــــــوپ تـــــــــاپ


(9) تعبیر خواب ایران حافظ تعبیر خواب آهو
تعبیر خواب ایران حافظ تعبیر خواب آهو


(10) تعبیر خواب آهو
تعبیر خواب آهو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت + 11 =

دکمه بازگشت به بالا