دانش و فن آوریعمومیویژه

کاربرد و گرامر حرف تعریف the در زبان انگلیسی و 21 مثال ساده

کاربرد و گرامر حرف تعریف the در زبان انگلیسیکاربرد و گرامر حرف تعریف the در زبان انگلیسی

حرف تعریف the چه کاربردی دارد؟

حرف تعریف the یکی از پرکاربردترین کلمات انگلیسی می باشد که در بسیاری از جملات انگلیسی که خوانده اید و یا حتی در فیلم هایی که زبان اصلی می بینید آن را شنیده اید.

حرف تعریف the مانند a و an پیش از برخی از کلمات به کار می رود. اما بر خلاف دو حرف تعریف a و an که برای کلمات مفرد و نا شناخته به کار می روند این حرف فقط برای کلماتی به کار می رود که خاص هستند و ما با آنها آشنایی داریم.

کاربرد حروف تعریف a و an و the

حروف تعریف a یا an :

حرف تعریف a قبل از کلمات نا شناخته ای که مفرد باشند به کار برده می شود.

مثال

a boy – a girl – a book

اگر کلماتی که به کار برده می شوند با یکی از حروف صدا دار a, e, i, o, u شروع شده باشند قبل از آنها باید از an استفاده بکنیم.

مثال

An umbrella – an apple – an eraser

حرف تعریف a برای کلماتی که نا مشخص هستند به کار برده می شود. یعنی کلماتی که گوینده و یا شنونده در مورد آن اطلاعی ندارند و آن را نمی شناسند.

مثال

The teacher gave a book to the student

در این مثال گفته شده a book یعنی معلم کتابی را به دانش آموز داد ولی نمی دانیم چه کتابی؟ یعنی در مورد نوع آن یا رنگ یا موضوع کتاب اطلاعی نداریم، به صورت خلاصه کتاب برای ما معرفه (معرفی شده) نمی باشد.

حرف تعریف the چیست؟

حرف تعریف the قبل از کلماتی که مفرد یا جمع هستند و معرفه (معرفی شده) می باشند به کار می رود :

The book is here

آن کتاب اینجا است

Six of the 38 people are Russian

شش نفر از ( این ) 38 نفر روسی هستند.

The معمولا قبل از صامت ها به صورت /dhe/ و قبل از مصوت ها به صورت /dhi/ تلفظ می شود. اما اگر بخواهند روی the تاکید کنند آن را به صورت /dhii/ تلفظ می کنند.

کاربرد و گرامر حرف تعریف the در جملات انگلیسی

1 – از the برای اشاره به کسی یا چیزی که از پیش می شناسیم و یا قبلا درباره آن حرف زده ایم استفاده می کنیم :

?How are the family

خانواده چطورند؟

She has a car and a bike , but she uses the bike more often

او یک ماشین و یک دوچرخه دارد ، اما بیشتر از دوچرخه استفاده می کند.

– وقتی اسم به خاطر این که قبلا نامش برده شده، برای شنونده شناخته شده باشد. مثال :

A man asked a woman the way to the museum. The woman said she didn´t know

مردی از زنی مسیر رفتن به موزه را پرسید. آن زن گفت که راه را بلد نیست.

– وقتی اسم با افزودن عباراتی یا جمله ای، معرفه و شناخته شده باشد. مثال :

The girl in blue دختری که لباس آبی پوشیده
The boy that I met پسری که من دیدم
The leg of the table پایه میز

– وقتی اسم در همان محلی که گوینده و یا شنونده هستند، قرار داشته باشد یا به هر دلیل دیگری برای آنها مشخص شده باشد، مثال :

Please open the door. لطفا در را باز کنید. (در این اتاق)

I’m going to the bank. دارم به بانک می روم. (بانک مشخصی که هر دو طرف می شناسند)

2 – The را قبل از اسم هایی به کار می بریم که به آدم ها، کارها، خدمات و یا سازمان هایی اشاره می کنند که در زندگی روزمره با آن ها سر و کار داریم :

.The doctor’s on his way

دکتر در راه است.

. The shops open at 9 o’clock

مغازه ها ساعت 9 باز می کنند.

.I heard it on the radio

این موضوع را از رادیو شنیدم.

3 – برای اسم هایی که فقط یکی از آن ها در دنیا وجود دارد the به کار می بریم:

.Mary was sitting in the sun

مری بیرون توی آفتاب نشسته بود.

It’s always hard to speculate about the future.

پیش بینی کردن آینده همیشه کار سختی است.

4 – اگر بین دو اسم نشانه مالکیت of آمده باشد، قبل از اسم اول و گاهی نیز قبل از اسم دوم the به کار می بریم:

There has been a slight increase in the consumption of meat

میزان مصرف گوشت کمی افزایش یافته است.

The lengh of the swimming – pool is 50 metres

طول استخر 50 متر است.

5 – گاهی به جای ضمایر ملکی از the استفاده می کنیم، مخصوصا وقتی که بخواهیم راجع به قسمت های مختلف بدن یا اعضای خانواده کسی صحبت کنیم :

She took Gill by the hand

او دست جیل را گرفت

?How is the father

حال پدر (ت) چطور است؟

6 – می توانیم قبل از یک اسم مفرد شمار پذیر (The countable) به کار ببریم و آن را تبدیل به اسم عام کنیم :

After dogs, the horse has the closest relationship with man.

بعد از سگ، اسب نزدیک ترین حیوان به انسان است.

7 – می توانیم the را قبل از بعضی از صفت ها به کار ببریم و آن ها را به اسم جمع تبدیل کنیم :

The rich ثروتمندان
The blind نابینایان
The poor فقرا
the sick بیماران

Care for the elderly and the disabled!

به یاد سالمندان و معلولان باشید.

8 – The قبل از بعضی از صفت ها به کار می رود و از آن ها اسم می سازد:

He knows he’s wishing for the impossible

او خودش می داند که در آرزوی یک امر محال است.

9 – اگر بخواهیم به یک خانواده اشاره کنیم، می توانیم صورت جمع نام خانوادگی آن ها را با the به کار ببریم:

The Taylors decided that they would employ an architect to do the work

خانواده تیلور تصمیم گرفتند یک معمار استخدام کنند تا آن کار را انجام دهد.

The Smiths = خانواده اسمیت

10 – وقتی بخواهیم درباره مردم یک کشور صحبت کنیم، می توانیم صفت مربوط به آن کشور را با the به کار ببریم :

she loves the French

او عاشق فرانسوی ها است

The report shows that the Swiss are among the world’s top wage earners

گزارش نشان می دهد که سوئیسی ها در زمره پر در آمدترین مردم دنیا هستند.

قبل از برخی ملیت ها می توان the آورد که در این حالت مفهوم مردم آن کشور را خواهد داشت

مثال

The French فرانسوی ها
The British بریتانیایی ها
The English انگلیسی ها
The Spanish اسپانیایی ها

درباره بقیه ملت ها باید در انتهای کلمه s افزود. مثال:

(the) Russians روس ها
(the) Arabs عرب ها
(the) Italians ایتالیایی ها
(the) Germans آلمانی ها

11 – جلوی نام کشورهایی که –s جمع دارند the به کار می رود :

He is from the United States

او اهل کشور ایالات متحده ی آمریکا است.

He is from the Netherlands

او اهل هلند است.

12 – قبل از اسم آلات موسیقی the به کار می رود :

She was trying to teach mary to play the quitar

او سعی می کرد به مری گیتار یاد بدهد.

13 – برای این که نشان دهیم مقدار چیزی که هست برای مقصودی که داریم کافی نیست، از the استفاده می کنیم:

.I haven’t the time to talk just now

من الان وقت ندارم صحبت کنم.

Eric didn’t even have the common sense to send for a doctor.

اریک حتی این قدر شعور نداشت که دنبال دکتر بفرستد.

14 – قبل از بعضی از عنوان ها، اسم مکان ها و برخی اسم های خاص the به کار می رود :

ملکه the Queen

رود نیل the Nile

مونالیزا (= تابلوی لبخند ژوکوند) the Mona Lisa

15 – قبل از اعداد ترتیبی مثل first ، second ، third و غیره the به کار می رود:

The meeting will take place on the fifth of May.

جلسه پنجم ماه مه برگزار می شود.

I’m planning to leave on the twentieth.

تصمیم دارم بیستم ماه بروم.

16 – قبل از اعدادی که به یک دهه خاص اشاره دارند the به کار می رود :

It’s cometimes hard to imagine how bad things were in the thirties.

تصور این امر گاهی مشکل است که در دهه سی اوضاع چقدر بد بود.

17 – قبل از صفت ها یا قید های عالی the به کار می رود:

They are the happiest people in the world.

آن ها خوشبخت ترین مردم دنیا هستند.

The girl answered the most politely.

آن دختر به مودبانه ترین شکل پاسخ داد.

18 – می توانیم the را قبل از واحد های اندازه گیری به کار ببریم ، که در این صورت the معنی (یک) می دهد:

New Japanese cars averaged 13 km to the litre in 1981.

در سال 1981 اتومبیل های جدید ژاپنی به طور متوسط هر 13 کیلومتر یک لیتر بنزین مصرف می کردند.

19 – برای این که بگوییم کسی یا چیزی که درباره اش صحبت می کنیم، شخص یا چیز مهم یا مشهوری است از the استفاده می کنیم.

در این حالت ، the با تکیه ی بیشتر و به صورت /dhii/ تلفظ می شود و در نوشتار نیز به گونه ای متمایز می گردد:

“Elizabeth Taylor was there.”

-“not the Elizabeth Taylor, surely?”

« الیزابت تیلو آنجا بود. » – « مسلما منظورت آن الیزابت تیلور (معروف) نیست؟»

20 – همراه برخی اسامی از جمله school ، college ، hospital ، prison (=jail)، church آوردن یا نیاوردن the مفاهیم متفاوتی دارد.

اگر the نیاید، آن اسم برای اشاره به کاربرد اصلی خود آمده است اما اگر the بیاید هدف و کاربرد دیگری غیر از کاربرد اصلی مورد نظر بوده است.

مقایسه کنید :

A child goes to school.
بچه ها به مدرسه می روند.( برای اینکه درس بخوانند)

Mrs. Kelly went to the school to meet her son’s teacher.
خانم کلی به مدرسه رفت تا معلم پسرش را ببیند.(نه برای اینکه درس بخواند)

Jack goes to church.
جک به کلیسا می رود.( تا عبادت کند)

Ken went to the church to repair the roof.
کن به کلیسا رفت تا سقف را تعمیر کند.(نه اینکه عادت کند)

21 – همراه sea ، seaside، mountain تقریبا همیشه the می آید. البته عبارت go to sea یا be at sea به سفرهای دریایی اشاره دارد.

همچنین The country یعنی حومه شهر، روستا. در مقابل the city(شهر).

در این مواقع از the استفاده نمی شود :

قبل از اسامی کشور ها. مثال : Iran, Italy, Mexico
قبل از اسامی شهر، استان و یا ایالت ها : Tehran, Yazd, Denver
قبل از اسامی خیابان ها : Emam Khomeini Street, Vali Asr Street
قبل از اسامی دریاچه ها و سواحل مگر اینکه گروهی از دریاچه ها مورد نظر باشد : Lake Urmia
قبل از اسامی کوه ها مگر رشته کوه ها : Damavand, Mount Everest
قبل از اسامی قاره ها : Asia, Europe, Africa
قبل از اسمی جزیره ها مگر گروهی از جزایر مورد نظر باشد : Easter Island

در این مواقع از the استفاده می شود :

قبل از اسامی رودخانه، اقیانوس و دریا ها : the Nile, the Pacific
قبل از اسامی نقاطی خاص در کره زمین : the Equator, the North Pole
قبل از اسامی مناطق جغرافیایی : the Middle East, the West
قبل از اسامی بیابان، جنگل، خلیج و شبه جزیره ها : the Persian Gulf, the Sahara, the Black Forest

اسامی که از هیچ حرف تعریفی برای بیان آنها استفاده نمی شود

اسامی زبان ها و ملیت ها : Persian, English, Chinese مگر اینکه بخواهیم به جمعیت آنها اشاره بکنیم.
اسامی رشته های ورزشی : football, volleyball, basketball
اسامی عناوین دروس دانشگاهی : mathematics, biology, history, computer science

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت + شانزده =

دکمه بازگشت به بالا